Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 6-14 maja 2016

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”

Zachęcamy Was do podjęcia Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. Zaczynamy 6 maja. Każdego dnia Nowenny odmawiamy Litanię do Ducha Św. wraz z modlitwą oraz 10-tkę Różańca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego*

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
W drugim dniu:
Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
W trzecim dniu:
Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
W czwartym dniu:
Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
W piątym dniu:
Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
W szóstym dniu:
Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
W siódmym dniu:
Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
W ósmym dniu:
Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
W dziewiątym dniu:
Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)
Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

(*źródło: http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=262&doc=198)

KORONKA Do Krwawych Łez Matki Bożej

KORONKA Do Krwawych Łez Matki Bożej

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz…”

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

 

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Leź” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

.Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

Godzina Łaski dla całego świata – 8 grudnia

„Godziny łaski dla całego świata” ujęte w książce ks. A.N. Weigela „Maria Rosa Mistyka, Montichiari – Fontanele.”

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata”.
Chodzi o to, aby od godziny 12:00 do 13:00 modlić się w kościele i odmawiać Różaniec Św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. Jeśli jest możliwość, to możemy uczestniczyć w tym czasie we Mszy Św. Jeśli ktoś nie może w tym czasie pójść do kościoła, to może modlić się tam, gdzie się znajduje.
„Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Pan, Mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci.”
W późniejszych objawieniach „Godzina łaski dla całego świata” została rozciągnięta na cały dzień. Nie lekceważmy próśb Matki Najświętszej. Jak posłuszne, wierne dzieci – trzymajmy się Niepokalanej i bądźmy jej wierni. Wiemy o tym, że wypełniając jej życzenia, które mobilizują nas do modlitwy i pokuty realizujemy przykazanie miłości Boga i bliźniego, okazujemy miłosierdzie.

(źródło: „Modlitwa Ofiara i Pokuta jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu” – zbiór modlitw Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej)

Nowenna do Matki Bożej przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Nowenna rozpoczyna się 6 sierpnia

Nowenna jest nabożeństwem dziewięciodniowym, o charakterze błagalnym odmawiana codziennie w okresie poprzedzającym święto. Za pośrednictwem Matki Bożej przedstawiamy Bogu nasze prośby.

Każda nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb, litania i modlitwy na zakończenie.

 

  1. Antyfona

Maryja Dziewica została wyniesiona ponad niebiosa, uwielbiajmy Chrystusa, którego królestwo jest wieczne.

 

W. Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie.

O. Wychwalają i błogosławią Pana.

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

 

  1. Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby…( Następuje chwila ciszy dla przedstawienia próśb).

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

  1. Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

 

  1. Modlitwa do Św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, biegnę do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

  1. Litania do NMP Wniebowziętej

Kyrie eleison. Chryste eleison.

Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Wniebowzięta,

módl się za nami.

Przy Twoim zgonie był Twój Boski Syn,

Przy Twoim zgonie byli święci Aniołowie,

Najczystszą duszę oddałaś w ręce Boga,

Twoje święte Ciało nie uległo zniszczeniu,

Z duszą i ciałem wzięta do nieba,

Od zbytniego przywiązania do stworzenia,

wybaw nas Swoim wstawiennictwem.

Od zbytniego smutku po stracie bliskich,

Od chorób,

Od boleści duszy i ciała,

Od śmierci grzechu,

Przez błogosławione zaśniecie Twoje,
Przez radosne wniebowzięcie Twoje,
Przez ukoronowanie Twoje,
Przez niewypowiedziane radości Twoje,

My grzeszni,

prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas we wszystkich strapieniach wspomagać raczyła,
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła,
Abyś nam dobrą śmierć wyprosi raczyła,
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie uprosić raczyła.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Amen.

 

Źródło:

„Nowenny do Matki Bożej na Uroczystości i Święta.”

Ks. Tarsycjusz Sinka CM

Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków

 

 

Modlitwa o dobrą żonę / dobrego męża :)

Modlitwa o dobrego męża

Boże, Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła sobie dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, ale bym wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa mego wykorzystać mogła jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne mi będą w przyszłości, abym była dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mej młodości nie potrzebowała taić przed mężem, ani ukrywać przed dziećmi, ale by życie moje mogło im służyć za wzór do naśladowania.

Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.

Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże! – Tyś powiedział na początku świata, że niedobrze jest człowiekowi samemu i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę, by mu była podporą i pociechą, a zarazem matką jego dzieci. I ja mam kiedyś wstąpić w święty związek małżeński. Dopomóż mi więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia, z którą mógłbym żyć uczciwie ku twojej chwale i memu własnemu szczęściu. Oświeć mnie, bym nie oglądał się na urodę ciała albo na bogactwa, bo te są przemijające, ale bym umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie, by ta, na którą padnie mój wybór, była mi zawsze wierną towarzyszką, przyjaciółką i godną matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć. Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam sobie nie znajdę, jeśli Ty, o Boże, nie obdarzysz mnie swym błogosławieństwem. Stąd o to błogosławieństwo już dziś Cię proszę i chcę sobie na nie zasłużyć przez wierne wypełnianie obowiązków wobec Ciebie oraz przez życie uczciwe i czyste. trzeźwe i pracowite. Proszę Cię wiec: prowadź Boże, drogą uczciwości i honoru. Strzeż wszelkich pokus i lekkomyślności wieku czego i dopomóż mi, bym zawsze godnie odnosił się do każdej dziewczyny i niewiasty, i ustrzegł się wszystkiego, co Tobie się nie podoba i co bym musiał później przed małżonką moją ukrywać, albo czego przed dziećmi moimi się wstydzić.

Św. Józefie, miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności, uproś mi tę łaskę u Boga. Amen.

 

Uzdrowienie międzypokoleniowe

Każdy z nas ma przodków, którzy wywarli na nasze życie pozytywny lub negatywny wpływ. Błogosławieństwa, jakie odziedziczyliśmy są dla nas źródłem szczęścia i radości. Jednak pewne zaburzenia tj. alkoholizm, depresje, lęki są dla nas ciężarem międzypokoleniowym,
z którym sami próbujemy sobie poradzić, czasami zwracamy się o pomoc do specjalistów (psychologów, lekarzy) lub przyjaciół. Jezus jest Boskim Lekarzem, który może i chce nas uzdrawiać. Według O.Roberta DeGrandis uzdrowienie międzypokoleniowe może dotyczyć spraw związanych z :

–     Zaburzeniem emocjonalnym ? zranienia, jakich doświadczyliśmy w łonie matki oraz jako dzieci, a które obecnie dają znać w naszym życiu np. aborcja. ?Po poronieniu lub aborcji kolejne dziecko, które się urodzi i żyje, może czasem nosić w sobie winę i strach matki. Jest to obszar, który potrzebuje modlitwy o uzdrowienie.?[1]

–     Cechami rodzinnymi ? pewne wzorce zachowań jakie były stosowane najpierw przez naszych pradziadków, dziadków, rodziców a następnie są i nam przekazywane. Takie słabości możemy dziedziczyć po naszych przodkach, a następnie możemy je powielać i przekazywać naszym potomkom.

–     ?Pogrzebany żywcem? ? Bolesne sprawy rodzinne, które są ukrywane i o których się nie rozmawia. W ten sposób stają się one nieuzdrowione np. zabójstwo przez kogoś z naszej rodziny.

–     Okultyzmem ? ?Poszukuje się kontaktu ze zmarłymi, którzy staja się źródłem informacji i mocy, zamiast konsultować się z Bogiem. W spirytyzmie uczestniczą siły demoniczne. Duch Święty angażuje się w uzdrowienie międzypokoleniowe.?[2] Posiadanie rzeczy okultystycznych( ksiązki, symbole) spotykanie się z ludźmi, którzy tym się zajmują w jakiś negatywny sposób wpływa na naszą duszę. Skutkami okultyzmu może być:

Prześladowanie ? doświadczenie fizycznych, emocjonalnych i duchowych męczarni.

Klątwy ? złe duchy mogą zniewolić człowieka i jego potomków np. klątwy voodoo.

Według nauki Kościoła Katolicki mimo tego, że człowiek żałuje i grzechy są mu wybaczone to skutki jego grzechu trwają jeszcze po faktycznym usunięciu winy. Uzdrowienie składa się z diagnozy i terapii. Terapeutą jest Jezus, zaś Duch Święty przychodzi do nas z narzędziami diagnostycznymi. ?(?) w procesie uzdrowienia wewnętrznego prosimy Ducha Świętego, aby dokonał precyzyjnego przeglądu naszego życia (1,2,3 rok itd.) i zatrzymał nas przy okolicznościach, które On chce uzdrowić w tym momencie. Wtedy prosimy Pana, aby dokładniej naświetlił i postawił diagnozę stanu, przy którym się zatrzymaliśmy.? [3]

Od Jezusa uczmy się miłości do Niego, bliźnich i nas samych. ? Musimy ciągle być skoncentrowani na Panu Jezusie i pozwolić Mu budować w nas swoje życie. Długotrwałe przyzwyczajenia są stopniowo zastępowane nowymi. Codzienna msza święta, wspierające, kochające nas otoczenie i ciągłe wybaczanie ? to tylko nieliczne sposoby odrodzenia.?[4]

[1] Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku przebaczeniu. O.Robert DeGrandis SSJ Linda Schubert. Z angielskiego przełożyła Barbara Włodarczyk. Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2002

[2] J.w.

[3] J.w.

[4] J.w.

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest powiązana ze zbawczym działaniem Chrystusa w Kościele. Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego: ?Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który ?zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi (Hbr 7,25). Sam Duch Święty ?przyczynia się za nami w błaganiach ? przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą?( Rz 8 ,26-27).? [1]

W modlitwie wstawienniczej powierzamy daną osobę i jej problemy Panu Bogu i prosimy Jego światło. Nie możemy jej wiązać z żadnym (magicznymi mocami lub koncertem życzeń), których spełnienie jest naszych oczekiwań. W modlitwie wstawienniczej należy szukać i dopatrywać się woli Boga, podążać Jego drogami, budować z Nim relację, gdyż ma ona na celu oddanie chwały Bogu i zbawienie człowieka. Pamiętajmy Tym, który uzdrawia jest Jezus, dlatego nie należy koncentrować się na osobie pełniącej posługę modlitwy wstawienniczej.

Bóg pragnie uzdrawiać całego człowieka poprzez modlitwę wstawienniczą, która może dotyczyć uzdrowienia duchowego, wewnętrznego oraz fizycznego. ?Uzdrowienie duchowe to nawrócenie. Szczególnie potrzeba tu sakramentu pojednania i pokuty. Uzdrowienie wewnętrzne dotyczy w dużym stopniu problemów wynikających z zranień z przeszłości. Uzdrowienie fizyczne może nieść pomoc w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Modlitwę o uwolnienie stosuje się w przypadku nękania przez moce demoniczne?? [2]

Bóg dał nam Sakramenty i przez nie również rozlewa na nas swoją uzdrawiającą miłość. Sakrament namaszczenia jest szczególnie przeznaczony dla chorych, jednak ? nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości? [3]. Sakrament pokuty i pojednania obmywa nas z grzechu, zaś w Eucharystii spotykamy się z żywym i uzdrawiającym Jezusem. 

  ?Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha? (1 Kor 12,8)

Z modlitwą wstawienniczą związanych jest wiele darów charyzmatycznych. Jeden z nich to dar poznania, dzięki któremu można odczytywać stan wnętrza, stan duszy człowieka. ?Można by ten dar uważać za pewną diagnozę, ocenę jakiegoś problemu przez Boga i zakomunikowanie człowiekowi tej oceny poprzez ludzki umysł. Podzielenie się z człowiekiem myślami, jakie wywołuje jakiś fakt, zachowanie się, stan duszy.? [4]

Jezus również korzystał z daru poznania:   

– ?Jezus znając ich myśli rzekł do nich??

–  przejrzał myśli Faryzeuszy: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”

–  powiedział bogatemu młodzieńcowi, czego mu brakuje, aby mieć skarb w niebie.

?Modlitwa wstawiennicza wypływa zatem także z wrażliwości człowieka na ludzką biedę, z pragnienia pomocy drugiemu w jego trudnościach. Wynika z odkrycia Kościoła jako duchowej wspólnoty, w której w pewny sposób wszyscy są za siebie odpowiedzialni. Modlitwa za innych jest zatem najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.? [5] Z pokorą i miłością również i my wstawiajmy się do Boga za naszymi braćmi, pamiętając zawsze, aby być jak ten jeden z dziesięciu uzdrowionych z trądu, który wrócił i podziękował za otrzymaną łaskę. 

                                                                                                                           Elwi


[1] Katechizm Kościoła Katolickiego 2634

[2] Z.Litwiński, J.Rożej ?Praktyka modlitwy wstawienniczej?, Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym ?Wieczernik? Magdalenka 2006

[3] Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 73, kan.1004, § 1 ; 1005, 1007; KKKW, kan.738 

[4] Serafino Falvo ?Przebudzenie charyzmatów? Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995

[5] G.Blasqui?re, C.Sękalski, Z.Litwiński ?Na chorych ręce kłaść będą?Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie? Wydawnictwo M, Kraków 1996