Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest powiązana ze zbawczym działaniem Chrystusa w Kościele. Wg Katechizmu Kościoła Katolickiego: ?Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który ?zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi (Hbr 7,25). Sam Duch Święty ?przyczynia się za nami w błaganiach ? przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą?( Rz 8 ,26-27).? [1]

W modlitwie wstawienniczej powierzamy daną osobę i jej problemy Panu Bogu i prosimy Jego światło. Nie możemy jej wiązać z żadnym (magicznymi mocami lub koncertem życzeń), których spełnienie jest naszych oczekiwań. W modlitwie wstawienniczej należy szukać i dopatrywać się woli Boga, podążać Jego drogami, budować z Nim relację, gdyż ma ona na celu oddanie chwały Bogu i zbawienie człowieka. Pamiętajmy Tym, który uzdrawia jest Jezus, dlatego nie należy koncentrować się na osobie pełniącej posługę modlitwy wstawienniczej.

Bóg pragnie uzdrawiać całego człowieka poprzez modlitwę wstawienniczą, która może dotyczyć uzdrowienia duchowego, wewnętrznego oraz fizycznego. ?Uzdrowienie duchowe to nawrócenie. Szczególnie potrzeba tu sakramentu pojednania i pokuty. Uzdrowienie wewnętrzne dotyczy w dużym stopniu problemów wynikających z zranień z przeszłości. Uzdrowienie fizyczne może nieść pomoc w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Modlitwę o uwolnienie stosuje się w przypadku nękania przez moce demoniczne?? [2]

Bóg dał nam Sakramenty i przez nie również rozlewa na nas swoją uzdrawiającą miłość. Sakrament namaszczenia jest szczególnie przeznaczony dla chorych, jednak ? nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości? [3]. Sakrament pokuty i pojednania obmywa nas z grzechu, zaś w Eucharystii spotykamy się z żywym i uzdrawiającym Jezusem. 

  ?Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha? (1 Kor 12,8)

Z modlitwą wstawienniczą związanych jest wiele darów charyzmatycznych. Jeden z nich to dar poznania, dzięki któremu można odczytywać stan wnętrza, stan duszy człowieka. ?Można by ten dar uważać za pewną diagnozę, ocenę jakiegoś problemu przez Boga i zakomunikowanie człowiekowi tej oceny poprzez ludzki umysł. Podzielenie się z człowiekiem myślami, jakie wywołuje jakiś fakt, zachowanie się, stan duszy.? [4]

Jezus również korzystał z daru poznania:   

– ?Jezus znając ich myśli rzekł do nich??

–  przejrzał myśli Faryzeuszy: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”

–  powiedział bogatemu młodzieńcowi, czego mu brakuje, aby mieć skarb w niebie.

?Modlitwa wstawiennicza wypływa zatem także z wrażliwości człowieka na ludzką biedę, z pragnienia pomocy drugiemu w jego trudnościach. Wynika z odkrycia Kościoła jako duchowej wspólnoty, w której w pewny sposób wszyscy są za siebie odpowiedzialni. Modlitwa za innych jest zatem najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.? [5] Z pokorą i miłością również i my wstawiajmy się do Boga za naszymi braćmi, pamiętając zawsze, aby być jak ten jeden z dziesięciu uzdrowionych z trądu, który wrócił i podziękował za otrzymaną łaskę. 

                                                                                                                           Elwi


[1] Katechizm Kościoła Katolickiego 2634

[2] Z.Litwiński, J.Rożej ?Praktyka modlitwy wstawienniczej?, Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym ?Wieczernik? Magdalenka 2006

[3] Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 73, kan.1004, § 1 ; 1005, 1007; KKKW, kan.738 

[4] Serafino Falvo ?Przebudzenie charyzmatów? Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995

[5] G.Blasqui?re, C.Sękalski, Z.Litwiński ?Na chorych ręce kłaść będą?Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie? Wydawnictwo M, Kraków 1996