ROZWAŻANIA NA WIELKI TYDZIEŃ

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy
Ksiądz Ireneusz razem z Zelatorami Kółek Różańcowych

 

20.03 NIEDZIELA

Mdr 1,12-13
12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,
nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!
13 Bo śmierci Bóg nie uczynił
i nie cieszy się ze zguby żyjących.
2Sm 18,24-25a
24 Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. 25 Strażnik wołając przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział: ?Jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę!?…

—————————————————–

„Jeden Bóg, jedna świątynia, jeden kult”

 

 

21.03 PONIEDZIAŁEK

Jr 1,5a
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię.
Dz 17,3-4
3 Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: ?Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem?. 4 Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa.
Jr 26,19a
19 Czy zabił go Ezechiasz, król judzki, i całe [pokolenie] Judy?…

 

 

22.03 WTOREK

Hbr 10, 28-29
28 Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków.29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.
J 3,16-17
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Łk 27-35
27 Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 29 ?Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela?. 33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ?Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu?

 

 

23.03 ŚRODA

Rz 2,1; 2,4
1 Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz4 A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?
Ps 116,3-4
3 Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
4 Ale wezwałem imienia Pańskiego:
?O Panie, ratuj me życie!?

 

 

24.03 WIELKI CZWARTEK

Dn 6,12-16
12 Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. 13 Udali się więc i powiedzieli do króla : ?Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?? W odpowiedzi król rzekł: ?Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów?. 14 Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: ?Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy?. 15 Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. 16 Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: ?Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany?.

———————————————————————

„Zastanówmy się czy chcemy podążać za Jezusem”

Syr 29,22
22 Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic
niż wspaniałe uczty u obcych.

 

 

25.03 WIELKI PIĄTEK

Dn 6,17-19
17 Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: ?Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię?. 18 Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. 19 Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego.
Mt 26,41
41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe?.
Jk 4-14-15; 4,17
14 wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. 15 Zamiast tego powinniście mówić: ?Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo?. 17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

 

 

26.03 WIELKA SOBOTA

Iz 7,9b
9b Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się”?.
Dn 6,20-24
20 Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. 21 Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: ?Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?? 22 Wtedy Daniel odpowiedział królowi: ?Królu, żyj wiecznie! 23 Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego?. 24 Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu.
Jr 30,18-20; 30,22
18 To mówi Pan: ?Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. 19 Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. 22 Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem.

 

 

27.03-05.04 OD NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA:

Ps 136,1-9; 23-26
1 Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
2 Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.
3 Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
4 On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
5 On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
6 On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
7 On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.
8 Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
9 Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.

23 On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,
bo Jego łaska na wieki.
24 I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.
25 On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo Jego łaska na wieki.
26 Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku teraz zawsze
i na wieki wieków
Amen

ZAMYŚLENIE POREKOLEKCYJNE z Otwocka

Rekolekcje Wiekopostne dla Otwockich Wspólnot ZAK oraz przedstawicieli Pallotyńskich Kół Różańcowych, których opiekunem jest ks. Ireneusz Łukanowski SAC, były nam wielkim darem Boga. Odbyły się one w sobotę 5 marca 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku. Ich program w duchu Św. Wincentego Pallottiego obejmował dwie konferencje, spowiedź świętą, Mszę świętą, Adorację Najświętszego Sakramentu, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Drogę Krzyżową, wspólny obiad; znalazł się też czas na wspólną kawę  i herbatę.

Jesteśmy wdzięczni naszemu Moderatowi ? ks. Ireneuszowi Łukanowskiemu SAC, który mimo przygotowań do obrony pracy doktorskiej ofiarował nam swój bezcenny czas i zatroskanie dla naszego wzrastania w wierze, organizując i współprowadząc ten Dzień Skupienia. Problematyka poruszona przez Kapłana Rekolekcjonistę ? ks. Kazimierza Tyszkę SAC w tym danym nam czasie łaski pozwoliły zatrzymać się nad sprawami najważniejszymi dla człowieka z perspektywy wieczności i zrewidować głębiej swoje myśli, pragnienia i czyny w świetle Bożych Przykazań. I chociaż poruszane Prawdy były dobrze nam znane i tak oczywiste, to jednak łaska Boża zrobiła swoje, pozwalając spojrzeć raz jeszcze na wszystkie obszary naszego życia i wyciągnąć właściwe wnioski. Możemy coraz wyżej unosić na skrzydłach Bożej Miłości i Nieskończonego Miłosierdzia, obficie rozlewającego się w trwającym szczególnym Roku Miłosierdzia.

Rekolekcje Wiekopostne Otwock
Codzienny rachunek sumienia, systematyczne, częste oczyszczanie się w Sakramencie Pokuty oraz naśladowanie Chrystusa, trzymanie się mocno ręki Niepokalanej Matki, to jasna i pewna droga do nieba. Tylko ścisłe zjednoczenie się  Jezusem Chrystusem w Eucharystii i karmienie się Jego Ciałem i Słowem, jak przypominał rekolekcjonista, daje możliwość wiernego i ufnego trwania na tej zbawiennej drodze. Wielką pomocą na tej drodze jest św. Wincenty Pallotti oraz inni święci, a przede wszystkim Matka Najświętsza, dana nam w obronę pod krzyżem Syna. Droga zaś do zjednoczenia z Bogiem, prowadzi poprzez oczyszczenie i oświecenie. Człowiek dojrzały duchowo to osoba, która wie po co żyje, wie jak żyć i stara się tak żyć, jak Bóg przykazał, by być z Nim już tu na ziemi w jedności nierozerwalnej. Wielka jest moc modlitwy kontemplacyjnej. Wpatrując się w Jezusa Chrystusa, zdolni będziemy przyjąć swym aktem woli tyle wiary, by w Nim ? Bogu naszym, móc wszystko uczynić i wszystko osiągnąć.

Był to także czas umacniania więzów jedności wspólnotowej, przez wspólne wielbienie i wołanie do Boga, bycie ze sobą, dzielenie się doświadczeniami i przebywanie we wspólnej radości rozumiejących się wzajemnie osób, pod czułą troską towarzyszącego nam Kapłana.

Naszym zadaniem jest, by w czasach dzisiejszych zagrożeń być świadectwem żywej wiary, nadziei i miłości, jako powolne narzędzia w rękach Boga, by ponieść odważnie Płomień Tej Niepojętej Miłości w świat, który nie zna Boga albo odrzuca Boga ? swego Stwórcę i Sprawcę wszechrzeczy; by wszyscy poznali, jak Dobry jest Pan i rzucili się w Jego Miłosierne ramiona.

Bardzo dziękujemy ks. Ireneuszowi Łukanowskiemu SAC i ks. Kazimierzowi Tyszce SAC za przeprowadzenie tego owocnego Dnia Skupienia, osobisty udział i prowadzenie nas w wierze. Bóg zapłać!

 


Wierzę w Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego

Który Był Jest i Będzie po wszystkie wieki wieków.

On moim Światłem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać.

On troszczy się o mnie i wiedzie po życiodajnych ścieżkach

Ufam całą mocą woli i danych mi zmysłów w Nim się raduję

On dla mnie przyszedł na ziemi padół , życia nadzieję mi dając

w Nim się poruszam, powstaję i żyję i ze mną jest Jego łaska.

Z Matki pomocą pod krzyżem trwając, w Bogu ku niebu urastam.

Tak mało miłuję a jednak pragnę iść za Nim Jego śladami.

On moje troski na ramiona Swe kładzie, Sam zbolały w cierniowej koronie

i pokazuje mi jedyną drogę bez warunków jak On miłowania.

Podaje rękę, karmi głodnych, niesie nadzieję strapionym….

Jezu, chcę wierzyć, ufać , miłować, hymny dziękczynne wznosić.

Tylko mi Panie, dodaj ufnej wiary, takiej, co nigdy nie zwątpi.

Tylko o Panie, Któryś cierpiał srodze, rany mych grzechów obmyj!

Niech w cieniu Krzyża idę, zwyciężam wszelkie zło i trudności!

Chryste, przymnóż mi wiary, naucz być takim, jak zechcesz

i spraw, bym wzmocniony Twoimi Słowy, wypływał ufnie na głębię.

Niczego nie pragnął , jak tylko, Ciebie – Miłości Ojca Przedwiecznej

i nigdy nie zwątpił, że Ty Jezu Jesteś Miłością Miłosierną

Obieramy Cię nieustannie  Swym Królem i Panem

i wołamy nadziei  wołaniem – króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,

w polskich rodzinach, w sercach oziębłych i gorejących  Twym żarem.

Niech Tylko odtąd  Bóg Honor Ojczyzna – naszym codziennym  zadaniem!

Amen.

Regina Okurowska, Barbara Zielonka

                  05.03.2016.

 

KORONKA Do Krwawych Łez Matki Bożej

KORONKA Do Krwawych Łez Matki Bożej

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz…”

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

 

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Leź” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

.Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.