Rozważania Różańcowe – W TROSCE O ŚWIĘTOŚĆ RODZINY

 W TROSCE O ŚWIĘTOŚĆ RODZINY

 

W czasach olbrzymiego ataku na rodzinę zawierzmy Maryi Królowej Rodzin nasze ogniska domowe, łącząc się w modlitwie z całym Kościołem, rozważając w październiku Tajemnice Różańcowe razem z ks. Ireneuszem Łukanowskim SAC ? naszym Opiekunem. Jego Rozważania Różańcowe były zamieszczone w miesięczniku formacyjnym ?Różaniec? w numerze 3/741(2014) w dziale ?Liturgia i medytacja?.

Barbara

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

związane ze świętością rodziny

 

Tajemnice radosne

1.      Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię? (J 1, 35).

KKK 488 ?Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Dziewicę poślubioną mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja?.

Módlmy się, abyśmy w każdej sytuacji ufali Bogu i jak św. Józef chronili rodzinę przed wszelkim złem.

2.      Nawiedzenie świętej Elżbiety

?Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona? (J1, 42).

KKK 2208  ?Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej członkowie otaczali troską i pomocą młodych i starych, osoby chore lub upośledzone oraz ubogich?.

Módlmy się, abyśmy potrafili służyć pomocą wszystkim członkom naszej rodziny i ofiarnie miłować bliźnich.

3.      Narodzenie Pana Jezusa

?Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie? (Łk 2, 6-7).

?Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się równocześnie darem dla samych dawców? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 11).

Módlmy się, aby każde poczęte życie było chronione i przyjęte z miłością.

4.      Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

?Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu? (Łk 2, 22).

KKK 529 ?Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje Go jako pierworodnego, należącego do Pana?.

Módlmy się, aby w naszych rodzinach wzorem Świętej Rodziny była pielęgnowana wiara ojców i przywiązanie do tradycji.

5.      Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

?Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu: i był im poddany? (Łk 2, 51).

KKK 2223 ?Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają oni tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności?.

Módlmy się, abyśmy potrafili kochać prawdziwą miłością każde dziecko.

 

Tajemnice światła

1.      Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

?Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie? (Mt 3, 17).

KKK 1657 ?W szczególny sposób tu właśnie jest praktykowane kapłaństwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków wspólnoty rodzinnej <przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość>. Dom rodzinny jest więc pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i <szkołą bogatszego człowieczeństwa>; w nim dziecko uczy się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania Bogu czci przez modlitwę i ofiarę ze swego życia?.

Módlmy się, aby nasze rodziny były prawdziwą szkołą życia chrześcijańskiego.

2.      Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

?Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela? (Mt 19, 6).

KKK 1603 ?Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa?.

Módlmy się, ?ażeby małżonkowie pokochali drogę swego powołania, także wówczas, gdy staje się ona trudna, gdy staje się wąska i stroma, pozornie nie do pokonania. Trzeba modlić się, ażeby także wówczas byli wierni swemu przymierzu z Bogiem? (Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 14).

3.      Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

?Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym?( Łk 8, 1).

KKK 2205 ?Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji?.

Módlmy się, abyśmy w rodzinie znajdowali czas na codzienną modlitwę i czytanie Słowa Bożego.

4.      Przemienienie na Górze Tabor

?To jest Syn Mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie? (Łk 15, 5).

KKK 556 ?Ale teraz Chrystus mówi: Zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi ?.

Módlmy się o przemianę naszych rodzin, by panowała w nich wzajemna miłość, życzliwość, przebaczenie.

5.      Ustanowienie Eucharystii

?Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki? (J 6, 51).

KKK 1419 ?Udział w Najświętszej Ofierze utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi?.

Módlmy się, abyśmy w rodzinie jak najczęściej uczestniczyli w Eucharystii i okazywali wdzięczność Bogu za Jego dary.

 

Tajemnice bolesne

 

1.      Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

?Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty? (Mt 26, 39).

?O tę siłę wewnętrznego człowieka chodzi w całym życiu rodziny, zwłaszcza we wszystkich momentach krytycznych, kiedy wypada zdawać trudny egzamin z miłości ? z tej miłości, jaką małżeńskie ślubowanie wyraża w słowach: <że cię nie opuszczę aż do śmierci>? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 7).

Módlmy się o łaskę odczytywania woli Bożej dla rodzin i o siły do jej wypełniania.

2.      Biczowanie Pana Jezusa

W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie

KKK 2400 ?Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa?.

Módlmy się o świętość naszych małżeństw i rodzin i zachowanie ich sakralnego i nienaruszalnego charakteru.

3.      Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

?Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie? (Mt 27, 29-30).

?Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka? (Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane, 1994, 23).

Módlmy się, aby współczesne zagrożenia ideologiczne nie rozbijały jedności naszych rodzin.

4.      Droga Krzyżowa

?Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje? (Łk 9, 23)

KKK 1615 ?Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem Krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego?.

Módlmy się, abyśmy potrafili brać z wdzięcznością swój codzienny krzyż obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

5.      Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

?Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. Po tych słowach wyzionął ducha? (Łk 23, 46).

KKK 2674 ?Od wyrażenia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymywania go pod krzyżem Jej Macierzyństwo rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy są pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa?.

Zawierzmy Matce Bolesnej nasze rodziny, oddając jej wszystkie nasze sprawy i naszą przyszłość.

 

Tajemnice chwalebne

 

1.      Zmartwychwstanie Pana Jezusa

?A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara? (1 Kor 15, 17).

KKK 1666 ?Dom rodzinny słusznie jest nazywany <Kościołem domowym>, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej?.

Módlmy się o łaskę silnej wiary dla naszych rodzin.

2.      Wniebowstąpienie Pana Jezusa

?Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt 28, 20b)

KKK 661 ?Jezus jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy?.

Módlmy się, aby nasze rodziny, umocnione łaską Bożą, wypełniły misję, którą Bóg nam powierzył, w atmosferze miłości, przebaczenia i wspólnej modlitwy.

3.      Zesłanie Ducha Świętego

?A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem? (J 15, 26).

KKK 2217 ?Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego?.

Módlmy się  o dary Ducha Świętego dla naszych rodzin, by wzrastały w łasce Bożej.

4.      Wniebowzięcie  Najświętszej Maryi Panny

?Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”(Dogmat ?O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny?).

KKK 2222 ?Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca niebieskiego?.

Módlmy się, by wszyscy członkoie naszych rodzin zasługiwali wzorem Maryi na miano dzieci Bożych.

5.      Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

?Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu? (Ap 12, 1).

KKK 966 ?Niepokalana Dziewica […] została […] wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna Swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci?.

Módlmy się, abyśmy potrafili służyć Bogu i ludziom tak, jak Maryja i aby nasze rodziny po trudach ziemskiego życia cieszyły się nagrodą nieba razem z Nią.

 

Ks. Ireneusz Łukanowski SAC

 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:
 1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną ? najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec ? nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym ? wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz ? otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.