Intencje na 2015 rok

Styczeń
ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

nasza:  Łaskę zdrowia dla chorych z Kółek Różańcowych, naszych najbliższych oraz pacjentów szpitala ?Stocer? w Konstancinie Jeziornej, Centrum Europejskiego w Otwocku.

Luty
ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
nasza: O łaskę małżeństwa dla osób czujących powołanie do małżeństwa oraz łaskę pomyślnego rozwiązania problemów małżeńskich, dar miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku w naszych rodzinach.

Marzec

ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
misyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.
nasza: Łaskę uwolnienia, nawrócenia i uzdrowienia z alkoholizmu, narkomaństwa, hazardu i innych uzależnień.

 

Kwiecień
ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.
nasza: Rozwój oraz jedność osób z Kółek Różańcowych i łaskę wypełniania woli Bożej w naszym życiu oraz o trwanie w miłości Bożej i łaskę uświęcającą czyli o częste przyjmowanie Komunii Świętej.

Maj
ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
misyjna: Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
nasza:  O dar macierzyństwa, łaskę szczęśliwego rozwiązania oraz potrzebne łaski dla dzieci z naszej wspólnoty.

 

Czerwiec
ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
nasza: Abyśmy umieli dostrzegać wiele pięknych sytuacji, jakie nas spotykają i umieli za nie dziękować Bogu: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża.” (1 Tes 5, 18)

Lipiec
ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.
nasza: Łaskę wiary, nawrócenia oraz wytrwałości w modlitwie różańcowej oraz o łaski nadzwyczajne dla nas i naszych bliskich.

Sierpień
ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
misyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
nasza: Uzdrowienie międzypokoleniowe w naszych rodzinach.

Wrzesień
ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.
nasza: O dar przebaczenia sobie, naszym bliźnim oraz wiarę w to, że Boże Miłosierdzie jest nieskończenie większe od naszych grzechów.

Październik
ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
misyjna: Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.
nasza:  Potrzebne łaski dla naszego kraju i o Boże prowadzenie dla rządzących Polską oraz o pracę zgodną z naszym powołaniem, dobre relację w pracy, stabilizację finansowa w naszych rodzinach.

Listopad
ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
nasza:  Łaskę życia wiecznego dla zmarłych z naszych Kółek Śp. Ani, Leokadii oraz naszych rodzin, znajomych, dusz w czyśćcu cierpiących.

Grudzień
ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
misyjna: Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.
nasza: Potrzebne łaski dla Ks. Ireneusza, każdego z nas oraz osób, które były w Kółku Różańcowym lub z pewnych względów nie zdecydowały się dołączyć oraz w intencji osób samotnych, aby doświadczyły miłości Bożej i ludzkiej.

dziękczynna: Za ludzi, których spotykamy na naszych drogach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *